BASES LEGALS DE PARTICIPACIÓ EN EL SORTEIG

1.- El sorteig està organitzat per la compta Instagram @ricardsampere a nivel particular, amb la voluntat de celebrar la fita d’arribar properament als 10.000 seguidors en aquesta compta. Hi col·laboren les empreses @aguilovinateria i @vinsiolisdelpriorat, que han aportat les 8 ampolles.

Es desenvoluparà a través d’Internet i serà exclusiu per a usuaris residents en territori espanyol.

2.-DATA D’INICI I DATA DE FINALITZACIÓ

La Promoció s’iniciarà el [dia 22/nov a les 16:45  i finalitzarà el divendres dia 27/nov/2020  a les 17, hora local.

3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ

Els requisits de participació seran els següents:
– Podran participar aquelles persones que resideixin a territori espanyol i siguin majors de 18 anys.
– Només podran participar aquells que siguin titulars d’un compte en Instagram.
– Els participants hauran de comentar la publicació Instagram etiquetant a 1 amic/amiga, durant el període de participació.
– Tot i que els Participants escriguin diversos comentaris en una mateixa publicació, només participaran amb una única participació en el sorteig aleatori.

4.- CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ I PREMIS

Es triarà a el guanyador per mitjà de la plataforma Easypromos de forma aleatòria. el guanyador serà comunicat a partir del dia 27/nov a través dels perfils socials de la marca, juntament amb el certificat de validesa del sorteig.

El premi consistirà en les 8 ampolles anunciades. 4 pel guanyador i quatre per la persona etiquetada (una ampolla se Solpost i una de Falset Tradició de la DO Montsant. I un Vi de Vila de Bellmunt, així com un Maius, els dos de la DOQ Priorat).

El premi no es podrà bescanviar per diners en metàl·lic o per qualsevol altre premi, ni pot ser objecte de canvi o alteració.

La celebració de l’sorteig, així com la concessió de el premi queden subjectes a la normativa fiscal vigent.

5.- DESQUALIFICACIONS I PENALITZACIONS

Si s’evidenciés que qualsevol dels participants no compleix amb els requisits exigits en
les Bases, o les dades proporcionades per participar no fossin vàlids, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos de la promoció perdent tot dret sobre els premis atorgats en virtut d’aquesta Promoció.

6.- PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS

No es permetran comentaris o opinions el contingut es consideri inadequat, que siguin
ofensius, injuriosos o discriminatoris o que poguessin vulnerar drets de tercers. Tampoc es permetran comentaris contra un particular que vulnerin els principis de dret a l’honor,a la intimitat personal i familiar la la pròpia imatge.

No ens responsabilitzarem dels danys ocasionats pels comentaris que facin els participants en la Promoció, i que en qualsevol moment poguessin ferir la sensibilitat d’altres participants.

La participació en aquesta promoció, així com la publicació dels comentaris que es
realitzen per part dels participants en les publicacions no podran vulnerar en cap
concepte les Regles comunitàries d’Instagram ni les Condicions d’ús d’Instagram.

7.-EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

A títol enunciatiu, però no ,, no ens responsabilitzem de les possibles pèrdues,
robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desplegament d’aquesta Promoció, així com tampoc ens responsabilitzem de l’ús que faci el participant respecte de el premi que obtingui d’aquesta Promoció.

No assumim la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que puguin impedir
la realització de la promoció o el gaudi total o parcial de el premi.

8.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

De conformitat amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades, cada participant amb l’acceptació d’aquestes Bases Legals consent que les seves dades personals siguin incorporades a un fitxer, titularitat d’aquesta, amb la finalitat de gestionar el sorteig, així com difondre i donar publicitat als seus resultats, i tramitar el lliurament de el premi.

L’informem que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, Supressió, Oposició,
Limitació de el tractament, Portabilitat, oblit i a no ser objecte de decisions individuals
automatitzades mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a Ricard ‘arroba’ restaurantscat.cat adjuntant en ambdós casos còpia d’un document identificatiu.

9.- CANVIS I ACCEPTACIÓ

Reservat el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que no perjudiqui o menyscabi els drets dels Participants a la Promoció. El sol fet de participar en el sorteig implica que el participant accepta totalment les condicions d’aquestes Bases Legals. Així mateix, la participació en un sorteig d’aquesta naturalesa suposa l’acceptació de les normes de la xarxa social Instagram a través del qual es desenvolupa el mateix.

10.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb les lleis autonòmiques i espanyoles, que seran competents per resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pogués plantejar-se en relació amb la validesa, interpretació o compliment d’aquestes bases els Jutjats i Tribunals de la ciutat de residència dels participants.